Com funciona?

ekratos és una plataforma de participació que permet fer votacions sobre qualsevol assumpte, incrementant la participació, reduint despeses i preservant el medi ambient.

Pas 1

Registre
dels participants

El cens de votants es pot formar a partir de la base de dades de membres duna organització, o bé per la inscripció prèvia al registre de votants. Per efectuar el vot virtual cal disposar del correu electrònic del votant.

Pas 2

Votacions
i consultes

La plataforma éKratos permet la celebració de votacions singulars amb una o més preguntes i les corresponents opcions de resposta, fomentant la participació. També està adaptada al format de consulta assembleària. Fa compatible el vot telemàtic i presencial a una única Urna Digital.

Pas 3

Resultats

Els resultats poden ser analitzats estadísticament dacord amb les dades que siguin aportades per larxiu de participació. Com ara: gènere, àmbits territorials, grups d’edat, etc. Tot votant rep un certificat digital en format QR que permet autocertificat que el seu vot ha estat correctament comptabilitzat i es troba immutable a la Urna Digital.

Usuaris de la plataforma

Rol entitat

L'Entitat és qui controla la plataforma de vot per a cada procés. Defineix com ha de ser el procés electoral, el crea i el controla.

Rol Auditor

L'auditor observa el procés de votació i certifica els resultats. Utilitzant la tecnologia Blockchain es garanteix la seguretat, traçabilitat i la transparència de la votació.

Rol votant

Els Votants podran accedir a la plataforma per exercir el seu dret a vot, ja sigui virtualment a través de qualsevol dispositiu o bé presencialment als tòtems de votació, disponibles als punts habilitats.

ROL ENTITAT

L'Entitat és qui controla la plataforma de vot per a cada procés. Defineix com ha de ser el procés electoral, el crea i el controla.

ROL AUDITOR

L'Entitat és qui controla la plataforma de vot per a cada procés. Defineix com ha de ser el procés electoral, el crea i el controla.

ROL VOTANT

L'Entitat és qui controla la plataforma de vot per a cada procés. Defineix com ha de ser el procés electoral, el crea i el controla.